Τρίτη, 30 Μαΐου, 2023

Τηλέφωνο: 2510-831600

ΚΑΒΑΛΑ: Υποβολή αιτήσεων για δωρεάν εγγραφή στους βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Καβάλας μέσω ΕΣΠΑ

Ημέρα:

Η Δημοτική Κοινωνική Αλληλεγγύη – Προσχολική Αγωγή Δήμου Καβάλας στο πλαίσιο της δράσης «εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» που υλοποιεί η Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. προσκαλεί τις γυναίκες, που είναι μητέρες βρεφών και νηπίων και επιθυμούν να εγγράψουν ΔΩΡΕΑΝ τα τέκνα τους σε Δομές παροχής φροντίδας και φιλοξενίας, ώστε να διευκολυνθούν να εναρμονίσουν τους απαιτητικούς και αντικρουόμενους ρόλους τους μεταξύ οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν και οι άνδρες στους οποίους έχει παραχωρηθεί με δικαστική απόφαση η επιμέλεια των παιδιών τους και εκείνοι που βρίσκονται σε χηρεία. Εξαιρούνται από την παρούσα πρόσκληση: οι τακτικοί και αόριστου χρόνου υπάλληλοι του δημοσίου, των ΝΠΔΔ καθώς και οι μόνιμοι και αόριστου χρόνου υπάλληλοι των ΟΤΑ (α’ και β’ βαθμού).

Από 8  μέχρι και τις 18 Αυγούστου δεκτές οι αιτήσεις

Οι αιτήσεις θα διατίθενται από 04/08/2015 και θα υποβάλλονται κατά το χρονικό διάστημα  05/08/2015 – 18/08/2015.

Δικαιολογητικά συμμετοχής

Όλες οι μητέρες, μαζί με την Αίτηση Συμμετοχής θα υποβάλλουν πρωτότυπα ή επίσημα αντίγραφα των παρακάτω δικαιολογητικών.

α)  Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ.

Εάν η ενδιαφερόμενη είναι αλλοδαπή από τρίτες χώρες, απαιτείται και Άδεια Διαμονής σε ισχύ.

β)  Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, που να έχει εκδοθεί το τελευταίο τρίμηνο

γ)  Εκκαθαριστικό Σημείωμα για το οικονομικό έτος 2015 (δηλαδή για εισοδήματα που αποκτήθηκαν κατά το φορολογικό έτος 2014 δηλαδή από 1/1/2014 έως 31/12/2014).

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι ενδιαφερόμενες, που έχουν οικογενειακό εισόδημα, το οποίο δεν υπερβαίνει τις 27.000€ για μητέρες που έχουν έως 2 παιδιά, 30.000 € για μητέρες που έχουν 3 παιδιά, 33.000€ για μητέρες που έχουν 4 παιδιά και 36.000€ για μητέρες που έχουν από 5 παιδιά και άνω. Στο εισόδημα περιλαμβάνεται το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα και το σύνολο των αυτοτελώς φορολογηθέντων εισοδημάτων.

Δικαιολογητικά απασχόλησης

Εάν η ενδιαφερόμενη είναι μισθωτή, απαιτείται:

– Βεβαίωση εργοδότη, η οποία θα έχει υποχρεωτικά ημερομηνία μεταγενέστερη της δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης (16/07/2015).

– Αντίγραφο της αναγγελίας πρόσληψης ή του πίνακα προσωπικού Μ4 ή της σύμβασης.

Εάν η ενδιαφερόμενη εργάζεται με εργόσημο:

– Βεβαίωση εργοδότη

-Εργόσημο (αντίγραφο εργόσημου και απόδειξη κατάθεσης σε τράπεζα τελευταίου έτους προ της υποβολής της αίτησης, που να αποδεικνύει εργασία τουλάχιστον πέντε (5) μηνών).

Εάν η ενδιαφερόμενη είναι αυτοαπασχολούμενη εκτός πρωτογενή τομέα:

– Αντίγραφο της Δήλωσης Ενάρξεως Επιτηδεύματος στην Δ.Ο.Υ.

– Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι είναι ασφαλισμένη.

– Υπεύθυνη Δήλωση περί μη διακοπής της υπαγωγής στον Ασφαλιστικό της Φορέα

Σε περιπτώσεις εταίρων σε Ο.Ε. ή Ε.Ε.. I.K.E ή ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ή ΕΠΕ :

– Το καταστατικό και τυχόν μεταβολές του.

– Πιστοποιητικό περί μη λύσης από το ΓΕΜΗ.

– Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι είναι ασφαλισμένη.

– Υπεύθυνη Δήλωση περί μη διακοπής της υπαγωγής στον Ασφαλιστικό της Φορέα.

Εάν η ενδιαφερόμενη είναι αυτοαπασχολούμενη στον πρωτογενή τομέα,:

– Βεβαίωση ασφαλίσεως από τον Ο.Γ.Α., ότι είναι άμεσα ασφαλισμένη κατά το τελευταίο έτος.

Δικαιολογητικά συμμετοχής σε Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης (Ε.Π.Α.):

– Βεβαίωση του αρμόδιου φορέα για ένταξη στο Πρόγραμμα, όπου θα αναγράφεται και η χρονική περίοδος συμμετοχής σε αυτό.

Δικαιολογητικά ανεργίας

Εάν η ενδιαφερόμενη είναι άνεργη:

– Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας σε ισχύ, που να έχει εκδοθεί πριν τις 16/07/2015

– Αντίγραφο Βεβαίωσης εξατομικευμένης προσέγγισης από τον Ο.Α.Ε.Δ.

Εάν η ενδιαφερόμενη απολέσει την εργασία της κατά τη διάρκεια της πρόσκλησης ή είχε απολέσει κατά το τελευταίο 2μηνο,πριν τις 16/07/2015, και δεν είχε εκδώσει κάρτα ανεργίας, θα προσκομίσει το δελτίο ανεργίας και τα σχετικά έγγραφα διακοπής της εργασίας

Δικαιολογητικά αναπηρίας

Εάν η ενδιαφερόμενη μητέρα (καθώς και η ανάδοχη μητέρα) ανήκει στην ομάδα των ΑμεΑ ή/και ένα από τα τέκνα της ή/και ο σύζυγος,

– Με ποσοστό αναπηρίας 35% και άνω για τη μητέρα ή/και για ένα από τα τέκνα της, απαιτείται Βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής ή Βεβαίωση από Δημόσιο Νοσοκομείο.

– Με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω για το σύζυγό της,

απαιτείται Βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής ή Βεβαίωση από Δημόσιο Νοσοκομείο.

ΠΡΟΣΟΧΗ: λόγω προτεραιότητας θέσεων στα εγκεκριμένα παιδιά μέσω ΕΣΠΑ, οι μητέρες που δε θα υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στο δωρεάν πρόγραμμα (ακόμη και αν απαλλάσσονται από την καταβολή τροφείων) κινδυνεύουν να μείνουν τα παιδιά τους εκτός βρεφονηπιακών σταθμών.

Η αναλυτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος έχει αναρτηθεί στο site  του Δήμου Καβάλας : www.kavala.gov.gr

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΘΕΜΑΤΑ

Πανελλαδικές χωρίς υπερβολές και με τη μέγιστη δυνατή ηρεμία

Αργύρης Μυστακίδης: Την τελευταία στιγμή δεν μαθαίνουμε καινούργια πράγματα,...

Το Finn Masters έφερε κόσμο στην Ηρακλείτσα

Χρήστος Πριονίδης: Υπάρχει μεγάλη κίνηση στην περιοχή μας Στη σημαντικότητα...

Ο Ντίνος Κλειτσιώτης επικεφαλής του κοινού συνδυασμού με την Αναστασία Ιωσηφίδου

Ο Ντίνος Κλειτσιώτης θα είναι ο επικεφαλής του κοινού...

165 εκατομμύρια «χτυπήματα» από 114 χώρες δέχτηκε η Τράπεζα θεμάτων

«Κανονικά και με απόλυτη ασφάλεια» θα διεξαχθούν οι Πανελλαδικές...

Δημοφιλή

ΚΑΒΑΛΑ: Ο Θανάσης Συρόπουλος ζητά τη βοήθεια μας για το σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει

Ο συμπολίτης μας Θανάσης Συρόπουλος έστειλε μια επιστολή στην...

Τι είναι αυτοδικία κατά το Ποινικό Κώδικα. (του Γιώργου Γιαγκουδάκη)

Το θέμα στο οποίο αναφέρομαι σήμερα προς ενημέρωση σας...

Δεν τα κατάφερε τελικά ο Λάκης – Αύριο Δευτέρα η κηδεία του

Ο γνωστός ραδιοφωνικός παραγωγός Λάκης Ανθίμου δεν τα κατάφερε...

Ζευγάρι από τη Νέα Πέραμο σκοτώθηκε σε τροχαίο

Ζευγάρι από τη Νέα Πέραμο Καβάλας σκοτώθηκε σε τροχαίο...