Τρίτη, 21 Μαΐου, 2024
Τρίτη, 21 Μαΐου, 2024

Ιερά Μητρόπολη ΦΝΘ: Το πρόγραμμα και οι προϋποθέσεις των Ιερών Ακολουθιών του Πάσχα

Ημέρα:

spot_img

Από την Ιερὰ Μητρόπολη Φιλίππων, Νεαπόλεως και Θάσου ανακοινώνεται το ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ των Ιερών Ακολουθιών της ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ, σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες τῆς Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.

 1. Απὸ την ΚΥΡΙΑ­ΚΗ τῶν ΒΑΪΩΝ έως και τὴν ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ, η έναρξη των απογευματινὼν Ι­ε­ρών Α­κο­λου­θιών ορίζεται στις 6 το απόγευμα σε όλες τις Ενορίες. Στους ενοριακοὺς Ναοὺς της πόλεως της Καβάλας και των διοικητικὼν εδρὼν του Δήμου Νέστου, του Δήμου Θάσου και του πρώην Δήμου Φιλίππων παρέχεται ἡ δυνατότητα τελέσεως δύο (2) Ιερών Ακολουθιών με ώρες ενάρξεως της πρώτης στις 5 τὸ απόγευμα και της δευτέρας στις 7 το απόγευμα, με την διασφάλιση της αυστηράς τηρήσεως της κατὰ την 9ην βραδυνὴ απαγορεύσεως της κυκλοφορίας.
 2. Κατὰ την ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ το Μυστήριο του ιεροὺ Ευχε­λαί­ου θα τελεσθὴ δύο φορὲς, αρχικά στις 12 το μεσημέρι καὶ κατόπιν στις 6 το απόγευμα. Η ιερὰ Ακολουθία του Όρθρου της ΜΕ­ΓΑ­ΛΗΣ ΠΕΜ­Π­ΤΗΣ θα ψαλή, κατὰ τα ειωθότα, το απόγευμα της ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕ­ΤΑΡΤΗΣ μετὰ το (απογευματινό) ιερὸ Ευχέλαιο.
 3. Το απόγευμα της ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ, η ιερὰ Ακολουθία των ΑΓΙΩΝ ΠΑΘΩΝ θα εκ­κινήση στις 5.30 μ.μ..
 4. Το απόγευμα της ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, η ιερά Ακο­λου­θία του ΕΠΙΤΑΦΙΟΥ θα εκκινήση στις 6 μ.μ.. Η Λι­τά­νευση του Ε­ΠΙ­ΤΑΦΙΟΥ θα πρα­γμα­το­ποι­η­θὴ μόνον πέ­ριξ των Ι­ερὼν Ναὼν. Αντίστοιχα η περιφορὰ του ΕΠΙΤΑΦΙΟΥ εντός του Δημοτικού Κοιμητηρίου Καβάλας θα πραγματοποιηθή στις 4 το απόγευμα.
 5. Οι πρωϊνὲς ιερές Ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδος:

-Προηγιασμένες Θείες Λειτουργίες (Μεγ. Δευτέρα, Μεγ. Τρίτη & Μεγ. Τετάρτη) στις 7.30π.μ.,

-Θεία Λειτουργία Μεγάλης Πέμπτης στις 7 π.μ.,

-Αποκαθήλωση στις 8.30 π.μ., καὶ

-Θεία Λειτουργία Μεγάλου Σαββάτου (πρώτη Ανάσταση) στις 7π.μ.,

κατὰ το Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Ιεράς Μητροπόλεως.

 1. Το βράδυ του ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ θα τη­ρη­θὴ το ε­ξὴς Τυ­πι­κό:
  • 8.10 μ.μ.: Έναρξη Ακο­λου­θίας Παν­νυ­χί­δος.
  • 8.45 μ.μ.: «Δεύτε λά­βετε φώς» απὸ Ω­ραίας Πύ­λης.
  • 9.00 μ.μ.: Η τελετὴ της Αναστάσεως επί της ε­ξέ­δρας ε­κτὸς του Ιε­ροὺ Ναού και η Απόλυση.

Λόγω των ιδιαζουσὼν και επικρατουσὼν εκτάκτων συνθηκὼν σε όλη την Περιφερεια­κὴ Ενότητα Καβάλας, η οποία ευρίσκεται ήδη υπὸ το καθεστὼς του «ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΟΛΥ ΑΥΞΗΜΕΝΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ» με βεβαρυμένο επιδημιολογικὸ φορτίο και προς αποφυ­γὴ περαιτέρω συγχρωτισμοὺ και συνωστισμοὺ και προς αυστηρὴ τήρηση των υγιειονομικὼν δεδομένων για την αποφυγὴ διασπορὰς του κοροναϊοὺ η Ακολουθία του Όρθρου και της Πασχαλινὴς Θείας Λειτουργίας θα τελεσθοὺν το πρωΐ της Κυριακὴς του Πάσχα (2-5-2021) απὸ τις 7 π.μ.

Ο Μέγας Ἑσπερινὸς τοῦ Πάσχα 9 (της αγάπης) θα ψαλὴ σε όλες τις Ενορίες το απόγευμα της Κυριακὴς στις 6 μ.μ..

 Ως προς την παρουσία των πιστών στις ιερές Ακολουθίες επισημαίνεται ότι θα εφαρμοσθοὺν όλα τα πρβλεπόμενα μέτρα, ώστε:

 1. Κατὰ την ει­σοδο στους Ι­εροὺς Ναοὺς θα τηρήται η απόσταση των δύο (2) μέ­τρων με­ταξὺ τους και σύμ­φωνα με την α­να­λο­γία του ενός (1) προσώ­που ανὰ εί­κοσι πέντε (25) τ.μ. ε­πι­φα­νείας και με ε­λά­χι­στη απόσταση δύο (2) μέ­τρων με­ταξύ τους, με μέ­γι­στο ε­πι­τρε­πό­με­νο α­ρι­θμὸ πι­στὼν τα ε­κατὸν (100) πρό­σωπα.
 2. Οι πι­στοί, κατὰ την δι­άρ­κεια της πα­ρα­μο­νής τους στον ­Ιερὸ Ναό, υ­πο­χρε­ούν­ται να φέρουν διπλὸ προ­στα­τευ­τικὸ κά­λυμμα προσώπου ὴ μονὴ μά­σκα τύ­που Ν95, την οποία θα ἀαφαι­ροὺν μόνον για την Θεία Με­τά­ληψη.
 3. Σε πε­ρί­πτωση κατὰ την ο­ποία ο α­ρι­θμὸς των πι­στὼν υ­περ­βαί­νει τον ε­πι­τρε­πό­μενο για τους ει­σερ­χο­μέ­νους στους Ι­ε­ροὺς Να­ούς, οι πιστοί δύ­ναν­ται να πα­ρα­μένουν στον προ­αύ­λειο χώρο και τη­ρώντας από­σταση του­λά­χι­στον δύο (2) μέ­τρων με­ταξύ τους.
 4. Ο φυ­σι­κὸς ε­ξα­ε­ρι­σμὸς των Ιερών Ναών εί­ναι υ­πο­χρε­ω­τι­κὸς κατὰ την δι­άρ­κεια ό­λων των Ι­ε­ρὼν Α­κο­λου­θιὼν, ενὼ θα ενεργήται συχνὴ και σχο­λα­στικὴ κα­θα­ρι­ό­τητα των Ι­ε­ρὼν Ναών, κα­θὼς και τακτικὴ α­πο­λύ­μανση των ση­μείων και των ε­πι­φα­νειὼν του Ι­εροὺ Να­οὺ, όπου πα­ρα­τη­ρεί­ται συ­χνὴ πρό­σβαση των πι­στὼν.

Σύμφωνα, τέλος, με τις ειδικές οδηγίες της Ιεράς Συνόδου όλα τα παραπάνω ι­σχύ­ουν για ό­λους τους Κα­θε­δρι­κούς, Μητρο­πο­λι­τι­κούς, Ενο­ρι­α­κούς, Προ­σκυ­νη­μα­τι­κούς, Κοι­μη­τη­ρι­α­κούς, Ιδρυ­μα­τι­κοὺς και άλλους Ι­ε­ροὺς Να­οὺς, τὰ Μη­τρο­πο­λι­τικὰ και Ε­νο­ρι­ακὰ Παρεκ­κλή­σια και για τις Ι­ε­ρὲς Μο­νὲς.

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΦΝΘ

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΘΕΜΑΤΑ

«Πλάσμα πλούσιο σε αιμοπετάλια. Η εφαρμογή στη Σύγχρονη Ορθοπαιδική»

Παρουσίαση του Ιατρείου Αναγεννητικής Ιατρικής Μυοσκελετικών Παθήσεων Μία ενδιαφέρουσα ομιλία...

Ερντογάν για Eurovision: Μακριά από αυτό το αίσχος – Προτάσσει ένα άφυλο είδος ως πρότυπο στους νέους

Για την υπογεννητικότητα στην Τουρκία μίλησε σε πρόσφατες δηλώσεις του ο Ταγίπ...

Στην Καβάλα το κρουαζιερόπλοιο Celebrity Infinity 

Στο λιμάνι της Καβάλας «Απόστολος Παύλος» κατέπλευσε το πρωί της Τρίτης...

Οι σταυροί προτίμησης στις εκλογές του ΤΕΕ Ανατολικής Μακεδονίας

Ανακοινώθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα και οι σταυροί προτίμησης: 1. Για...

Τρέχει και δεν… προλαβαίνει η Υπηρεσία Καθαριότητας του δήμου Καβάλας

Κυριάκος Σταυρίδης: Δυστυχώς δεν υπάρχουν τα ανάλογα οχήματα που...

Διακρίσεις μαθητών από την Καβάλα σε Φεστιβάλ ρομποτικής

Πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 18 Μαΐου 2024, στη Ξάνθη στους...

Πρώτη δύναμη η ΔΚΜ στο ΤΕΕ Αν. Μακεδονίας

Από την Δημοκρατική Κίνηση Μηχανικών εκδόθηκε το ακόλουθο δελτίο...