Παρασκευή, 24 Σεπτεμβρίου, 2021

Δόθηκε στη δημοσιότητα ο διαγωνισμός για την εκμίσθωση χώρων του αεροδρομίου Αμυγδαλεώνα

Ροή Ειδήσεων

Άρθρα & Απόψεις

Οικονομία

Εφημερίδα ΕΝΗΜΕΡΟΣ
Έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση από την εφημερίδα της Καβάλας "ΕΝΗΜΕΡΟΣ" και το Kavala Web News

Δόθηκε στη δημοσιότητα η προκήρυξη διαγωνισμού του Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας, για την εκμίσθωση χώρων του αεροδρομίου Αμυγδαλεώνα.

Σύμφωνα με την προκήρυξη η εκμίσθωση αφορά τρία τμήματα του αεροδρομίου και συγκεκριμένα:

α. Έκταση Α’, συνολικού εμβαδού 79.731 τ.μ., και

β. Έκταση Β’, συνολικού εμβαδού 58.408 τ.μ.

γ. Όλων των χώρων εντός του Αεροδρομίου (ΟΣΕΑΑΥ, υποδομές κλπ), οι οποίοι χρησιμοποιούνταν από προσωπικό της Πολεμικής Αεροπορίας, πλην αυτών που είναι ήδη εκμισθωμένοι ή παραχωρημένοι από το Μ.Τ.Α. σε τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

Τιμή εκκίνησης ορίζεται το ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000) ως μηνιαίο μίσθωμα για τα πέντε (5) πρώτα έτη της μίσθωσης και η εγγύηση συμμετοχής τουλάχιστον 15.000 ευρώ.

Στην προκήρυξη ορίζεται ότι το ελάχιστο κόστος της επένδυσης ανέρχεται στο ποσό των τριών εκατομμυρίων Ευρώ (3.000.000) τουλάχιστον.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σε δύο (2) φάσεις, στα γραφεία του ΜΤΑ στην Αθήνα, βάσει γραπτών ανοικτών προσφορών και θα συνεχιστεί με προφορικές προσφορές των διαγωνιζόμενων.

Η 1η φάση, η οποία θα αρχίσει την 20-9-2021 και ώρα 09:00 και θα ολοκληρωθεί την 21-9-2021. Ειδικότερα την 20-9-2021 (09:00) θα πραγματοποιηθεί από την αρμόδια Επιτροπή του ΜΤΑ το άνοιγμα των Φακέλων των Προσφορών, οι οποίοι θα προσκομισθούν ή θα αποσταλούν στο Ταμείο μέχρι τις 08:30 το πρωί της ίδιας ημέρας και θα περιέχουν δύο υποφακέλους Α’ και Β’. Επίσης, την ίδια ημέρα θα γίνει το άνοιγμα και ο έλεγχος του υποφακέλου Α’ «Στοιχεία Διαγωνιζομένου». Την 21-9-2021 και ώρα 09:00 θα πραγματοποιηθεί το άνοιγμα και ο έλεγχος του υποφακέλου Β’ «Τεχνική Περιγραφή – Ανάλυση Κόστους και Χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των εργασιών ανακατασκευής του μισθίου».

Με την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης, η αρμόδια Επιτροπή του Ταμείου θα ανακοινώσει σε όλους τους διαγωνιζομένους τα αποτελέσματα των υπόψη ελέγχων.

Στην 2η φάση, μετά από πρόκληση της Επιτροπής, θα κληθούν οι διαγωνιζόμενοι, οι οποίοι δεν έχουν αποκλεισθεί κατά τα προηγούμενα στάδια του Διαγωνισμού, προκειμένου να καταθέσουν εγγράφως απευθείας την Οικονομική τους Προσφορά που θα αφορά στο ύψος του απαιτηθέντος μισθώματος κατά το πρώτο (1ο) έτος της μίσθωσης. Στην περίπτωση που υποβληθούν εγγράφως προσφορές από δύο τουλάχιστον υποψηφίους, ο διαγωνισμός θα συνεχισθεί με προφορικές προσφορές, λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε αντιπροσφορά πρέπει υποχρεωτικά να είναι μεγαλύτερη της τελευταίας προταθείσας κατά ποσοστό 2% τουλάχιστον.

spot_img

Διαφημίσεις