Σύμφωνα με τη δημόσιας τάξης διάταξη του άρθρ. 1507 ΑΚ, γονείς και τέκνα οφείλουν αμοιβαία μεταξύ τους βοήθεια, στοργή και σεβασμό.

Εκδήλωση των ανωτέρω στοιχείων αποτελεί η επιθυμία του ενός να επικοινωνεί με τον άλλο, να προσφέρει στήριξη και συμπαράσταση σε καλές ή κακές στιγμές της ζωής του άλλου και να επιδεικνύει σεβασμό στην προσωπικότητα του, στα ίδια δε πλαίσια ο ένας δικαιούται και ο άλλος υποχρεούται να διατρέφει τον άλλον, όταν υπάρχει λόγος προς τούτο.

Υπάρχουν αποφάσεις της νομολογίας μας που έχουν δεχθεί ότι  σε περίπτωση που ο αιτούμενος τη διατροφή ενεργεί σε αντίθεση με τις υπό τη διάταξη του αρθρ. 1507 ΑΚ προβλεπόμενες υποχρεώσεις του, μπορεί γονέας να προβάλλει ένσταση καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος διατροφής κατά του ενήλικου τέκνου του όταν το δικαίωμα του αυτό έρχεται σε προφανή και έκδηλη αντίθεση προς τα ακραία αξιολογικά όρια της καλής πίστης, των χρηστών ηθών και του κοινωνικού και οικονομικού σκοπού του δικαιώματος. 

Ο ισχυρισμός αυτός, ως καταλυτική της αγωγής, ένσταση καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος,  όταν είναι ορισμένος (ΟλΑΠ 17/1995 ΕλλΔνη 36. 1531) και γίνεται επίκληση της προκύπτουσας κατάχρησης του σχετικού δικαιώματος και διατυπώνεται αίτημα, απόρριψης της αγωγής  για την αίτια αυτή μπορεί να γίνει παραδεκτός και να απορριφθεί ως ουσιαστικά αβάσιμη η κρινόμενη αγωγή διατροφής του ενηλίκου τέκνου (ΟλΑΠ 472/1987 ΝοΒ 32. 48, ΑΠ 357/2004 ΕλλΔνη 46. 1427), βρίσκει δε νόμιμο έρεισμα στη διάταξη του άρθρου 281  ΑΚ.

Δεν μπορεί το ενάγων ενήλικο τέκνο βάσει την εν λόγω νομολογίας να θεμελιώσει το δικαίωμά του αυτό, μόνο στο τυπικό γεγονός ότι γεννήθηκε από τον εναγόμενο γονέα του, με τον οποίο σήμερα δεν το συνδέει κανένα ουσιαστικό στοιχείο, απ` αυτά που υπάρχουν και προσδίδουν στη σχέση της συγγένειας γονιού και τέκνου την πραγματική της υπόσταση, όταν προς αυτόν έχει επιδείξει πλήρη αδιαφορία και περιφρόνηση, αν και δεν συνέτρεξε ανάλογη συμπεριφορά του πάτερα της προς την ίδια…

Δείτε την συνέχεια του άρθρου στο προσωπικό blog του Γιώργου Γιακουδάκη πατώντας ΕΔΩ 

 

Γιώργος Γιαγκουδάκης,

Ειδικός Δικηγόρος Διαζυγίων / Οικογενειακού δικαίου 

https://dikigoros-diazygion.gr