Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζεις πότε μια διακοπή έγγαμης συμβίωσης είναι εύλογη
(δικαιολογημένη) και πότε όχι και τι σημαίνει αυτό.

Η νομολογία έχει αποφανθεί σχετικά με το θέμα αυτό, όταν πρόκειται να κρίνει θετικά ή
αρνητικά για υποβαλλόμενο αίτημα διατροφής εν διαστάσει συζύγου.
Σχετική διάταξη αστικού κώδικα είναι το άρθρο 1391 (Διακοπή της συμβίωσης) που έχει ως εξής:
«Αν ο σύζυγος διέκοψε την έγγαμη συμβίωση για εύλογη αιτία, η διατροφή, που του
οφείλεται από τον άλλο, πληρώνεται σε χρήμα και προκαταβάλλεται κάθε μήνα. Η
υποχρέωση διατροφής της προηγούμενης παραγράφου παύει ή το ποσό της αυξάνεται ή
μειώνεται, όταν το επιβάλλουν οι περιστάσεις.»
1. Τι είναι εύλογη αιτία διακοπής της έγγαμης συμβίωσης;
Σύμφωνα με την νομολογία, ως εύλογη αιτία θεωρείται οποιοδήποτε γεγονός ικανό να
δικαιολογήσει τη διάσπαση της συμβίωσης, χωρίς να ενδιαφέρει ο τρόπος με τον οποίο
επέρχεται αυτή η διάσπαση (εγκατάλειψη ή αποπομπή) . Αδιάφορο είναι επίσης αν η εύλογη
αιτία είναι υπαίτιο ή ανυπαίτιο γεγονός.
Εύλογη αιτία υπάρχει στην περίπτωση, κατά την οποία συντρέχουν περιστατικά και εν γένει
συνθήκες, από τα οποία δύναται να ιδρυθεί υπέρ του διακόψαντος τη συμβίωση και ζητούντος
τη διατροφή σε χρήμα συζύγου ο από το άρθρο 1439 παρ. 1 ΑΚ λόγος διαζυγίου για ισχυρό
κλονισμό της έγγαμης σχέσης για τον οποίο πλέον δεν απαιτείται υπαιτιότητα, όπως επίσης
και στην περίπτωση που συντρέχουν περιστατικά και συνθήκες, υπό τα οποία και όταν αυτά
δεν είναι ικανά προς ίδρυση του ως άνω λόγου διαζυγίου, η αξίωση του υπόχρεου προς
παροχή της ζητούμενης από τον άλλο σύζυγο διατροφής, για συμβίωση παρίσταται ως
κατάχρηση δικαιώματος.
2. Που μπορεί να οφείλεται η εύλογη (δικαιολογημένη) αιτία διακοπής έγγαμης
συμβίωσης;
Η εύλογη αιτία μπορεί να οφείλεται σε υπαιτιότητα του ενός από τους συζύγους ή και των δύο (κοινή υπαιτιότητα)….
Διαβάστε ολόκληρο το κείμενο του άρθρου με τη συνέχεια στο blog μου πατώντας ΕΔΩ
Γιώργος Γιαγκουδάκης,
Ειδικός Δικηγόρος Διαζυγίων /Οικογενειακού δικαίου στη Καβάλα
https://dikigoros-diazygion.gr