Πέμπτη, 30 Ιουνίου, 2022

Επιμελητήριο Καβάλας: Πως θα γίνει ο συμψηφισμός του 4% και 12%

Ακολούθησε μας

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση το Επιμελητήριο Καβάλας, ανακοινώνει ότι κοινοποιήθηκε η σχετική ερμηνευτική εγκύκλιος της Διοίκησης του ΟΑΕΔ, που επιτρέπει για τις μεταποιητικές επιχειρήσεις που το δικαιούνται, την οριστική επίλυση του θέματος της επιδότησης του συνολικού κόστους μισθοδοσίας των θέσεων εργασίας με ποσοστό 4% και 12%, για τα έτη 2010 – 2015, μέσω συμψηφισμού των απαιτήσεών τους, με αντίστοιχες υποχρεώσεις προς το Δημόσιο (φορολογικές – ασφαλιστικές υποχρεώσεις).

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, για τις ανεξόφλητες απαιτήσεις των δικαιούχων μέχρι τις 31.12.2015 διενεργείται συμψηφισμός με υφιστάμενες και στη συνέχεια με μελλοντικές απαιτήσεις της φορολογικής διοίκησης. Για αντίστοιχες απαιτήσεις των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης διενεργούνται παρακράτηση και απόδοση σε αυτούς των παρακρατούμενων ποσών.

Για την διεκδίκηση των εν λόγω απαιτήσεων, πρέπει να πληρούνται σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:

α) Να υφίστανται ανεξόφλητες απαιτήσεις των δικαιούχων προς τον ΟΑΕΔ μέχρι 31-12-2015.

β) Να υποβληθεί σχετική αίτηση στον ΟΑΕΔ, με την οποία διακόπτεται η προθεσμία της παραγραφής.

γ) Να παραιτηθεί ο δικαιούχος από το δικαίωμα και από την άσκηση ενδίκου βοηθήματος ή μέσου (εφόσον έχει ασκήσει), με το οποίο διεκδικείται χρηματικό ποσό για τα έτη 2010 έως 2015, να υποβάλει το σχετικό δικαιολογητικό από το αρμόδιο Δικαστήριο, καθώς και σχετική υπεύθυνη δήλωση, με την οποία δηλώνεται ρητά ότι παραιτείται από το δικαίωμά του για τις αξιώσεις από τα έτη 2010-2015 .

δ) Οι εν λόγω απαιτήσεις να μην έχουν υποπέσει σε παραγραφή σύμφωνα με τα άρθρα 140-141, και 143 του ν.4270/2014 (Α’143).

Εφόσον πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:

Ο δικαιούχος υποβάλει σχετική αίτηση στο ΚΠΑ που ανήκει είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία είτε με αποστολή μέσω ταχυδρομείου είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) προσκομίζοντας τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) Υπεύθυνη δήλωση (Υποδείγματα 1Α και 1Β) περί άσκησης ή μη ένδικων μέσων και σε περίπτωση άσκησης αυτών, βεβαίωση του αρμόδιου Δικαστηρίου περί σχετικής παραίτησης, για τις αξιώσεις που απορρέουν από την 1.1.2010 έως την 31.12.2015, συμπεριλαμβανομένων των αξιώσεων από τόκους, έξοδα είσπραξης και κάθε άλλη συναφή αξίωση.

β) Υπεύθυνη δήλωση (Υπόδειγμα 2) περί κατάσχεσης/εκχώρησης ή μη των απαιτήσεών του.

Οι ανωτέρω ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ υποχρεωτικά θα φέρουν το γνήσιο της υπογραφής. Σε περίπτωση αποστολής μέσω e-mail, οι δικαιούχοι θα εκδίδουν πρώτα Υπεύθυνη Δήλωση από τη σχετική ιστοσελίδα: (https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthunedelose-kai-exousiodotese/ekdose-upeuthunes-deloses).

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται από τον δικαιούχο για κάθε απαίτησή του.

(Το Υπόδειγμα Αίτησης και οι σχετικές Υπεύθυνες Δηλώσεις, για τη διευκόλυνση των δικαιούχων είναι αναρτημένες και στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Καβάλας).

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Διάβασε κι αυτό

Δημοφιλέστερα Θέματα