Τρίτη, 25 Ιανουαρίου, 2022

Ράμπες και χώροι υγιεινής για ΑΜΕΑ στα σχολεία του δήμου Παγγαίου

Ροή Ειδήσεων

Άρθρα & Απόψεις

Οικονομία

Εφημερίδα ΕΝΗΜΕΡΟΣ
Έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση από την εφημερίδα της Καβάλας "ΕΝΗΜΕΡΟΣ" και το Kavala Web News

Στην κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ στις σχολικές μονάδες, θα προχωρήσει ο Δήμος Παγγαίου.

Μετά την ένταξη Πράξης του Δήμου Παγγαίου στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης IX «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες», η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Παγγαίου ενέκρινε τη Δευτέρα (26/4) το Πρακτικό Ι του διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.

Η συγκεκριμένη πρόσκληση, στην οποία εντάχθηκε ο Δήμος Παγγαίου, αφορά στη χρηµατοδότηση των δήµων της χώρας (Παράρτηµα ΙΙ) για την κατασκευή ή προκατασκευή και τοποθέτηση ραµπών και χώρων υγιεινής για ΑµεΑ στις σχολικές µονάδες τους και αποσκοπεί στη βελτίωση των υποδοµών της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και στην αναβάθµιση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών στον τοµέα της εκπαίδευσης. Σύµφωνα µε το Παράρτηµα ΙΙ, 7.361 σχολικές µονάδες της χώρας δεν διαθέτουν ράµπα για να εισέλθει αναπηρικό αµαξίδιο και 9.917 σχολικές µονάδες δεν διαθέτουν χώρους υγιεινής για ΑΜΕΑ.

Ο συνολικός προϋπολογισµός της Πρόσκλησης ανέρχεται σε 35.000.000 €. Το ανώτατο ποσό χρηµατοδότησης για κάθε σχολική µονάδα (νηπιαγωγεία, δηµοτικά, γυµνάσια, λύκεια) των δήµων του Παραρτήµατος ΙΙ, καθορίζεται σε 500€ για την κατασκευή ή προκατασκευή και τοποθέτηση ραµπών και 2.500€ για την κατασκευή χώρων υγιεινής.

Σύμφωνα με τη µελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Παγγαίου πρόκειται να γίνει η κατασκευή ραµπών πρόσβασης καθώς και η διαµόρφωση χώρων υγιεινής για την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ στις σχολικές µονάδες της επικράτειας του ∆ήµου Παγγαίου. Η µελέτη περιλαµβάνει 24 ράµπες και 15 χώρους υγιεινής ΑΜΕΑ σε σχολεία της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης που θα κατασκευαστούν σύµφωνα µε τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές για την προσβασιµότητα ΑΜΕΑ σε ∆ηµόσια κτίρια και κοινοχρήστους χώρους.

Η συνολική απαιτούµενη πίστωση εκτέλεσης του έργου θα ανέλθει στο ποσόν των 83.700 ευρώ θα καλυφθεί από πιστώσεις ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ µέχρι του ποσού των 61.380 ευρώ και Ιδίους πόρους µέχρι του ποσού των 22.320 ευρώ και θα εκτελεσθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

Επίσης τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μεταξύ άλλων, ενέκριναν τους όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού του έργου με τίτλο ΄΄Ανάπλαση Κ.Χ. στον οικισμό Ν. Περάμου΄΄. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ του προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ»2019-2020, του Άξονα Προτεραιότητας «Αστική Αναζωογόνηση» για τα έτη 2019-2020,Μέτρο 1 –Σύνθετες αστικές αναπλάσεις, Επιλέξιμες δράσεις στο Μέτρο 1. 1.1 ολοκληρωμένα έργα αναπλάσεων κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου.

Σύμφωνα με τη μελέτη προβλέπεται να γίνουν, εργασίες ανακατασκευής πεζοδρομίων στις δημοτικές οδούς 28ης Οκτωβρίου και σε τμήμα της οδού Νίκης, στην Δημοτική Κοινότητα της Ν. Περάμου. Θα πραγματοποιηθούν εργασίες καθαίρεσης των παλαιών ημικαταστραμένων κρασπεδόρειθρων και του σώματος των πεζοδρομίων, κατασκευή νέου κρασπεδόρειθρου και σώμα πεζοδρομίου, πλακόστρωση αριστερά και δεξιά των οδών και κατασκευή δικτύου ηλεκτροφωτισμού.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με ανοικτή διαδικασία που αφορά σύναψη ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του ν. 4412/16, για την επιλογή αναδόχου με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 467.741,93 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).

spot_img

Διαφημίσεις