Τρίτη, 2 Μαρτίου, 2021

Τι πρέπει να γνωρίζεις για να μην απορριφθεί η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων; (του Γιώργου Γιαγκουδάκη)

Ροή Ειδήσεων

Άρθρα & Απόψεις

Οικονομία

Γιάννης Σιαπέρας
Έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση από την εφημερίδα της Καβάλας "ΕΝΗΜΕΡΟΣ" και το Kavala Web News

Η έννομη προστασία παρέχεται και με λήψη ασφαλιστικών μέτρων που διατάσσονται σε επείγουσες περιπτώσεις ή προς αποτροπή επικειμένου κινδύνου ως μέτρα επείγοντα και άμεσης εκτέλεσης που αποσκοπούν στην αποτροπή βλάβης του δικαιούχου δικαιώματος μέχρι να επιτευχθεί δικαστική διάγνωση στη κύρια δίκη.

Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 682 παρ. 1 688, και 690 παρ1 ΚΠολΔ προκύπτει πως το δικαστήριο προκειμένου να διατάξει τη λήψη ασφαλιστικού μέτρου πρέπει προηγουμένως να πιθανολογήσει ότι:

1) η προσβαλλόμενη ως ασφαλιστέα αξίωση ουσιαστικού δικαιώματος έχει γεννηθεί, δηλ υφίστανται όλα τα κατά την οικεία διάταξη νόμου, που είναι στην IN CONCRETO περίπτωση εφαρμοστέα, δικαιοπαραγωγικά γεγονότα της και

2) υπάρχει επείγουσα περίπτωση ή επικείμενος κίνδυνος.

Πρόκειται για δυο έννοιες που προφανώς δεν είναι ταυτόσημες, διότι διαφορετικά δεν θα είχαν θέση και οι δυο στο κείμενο του νόμου.

Επείγουσα περίπτωση είναι η ύπαρξη επείγουσας ανάγκης να ενεργοποιηθεί προσωρινά η έννομη σχέση (έννομη συνέπεια ) που αποτελεί την κύρια διαφορά και που επιβάλει την ταχεία και άμεση λήψη των ασφαλιστικών μέτρων. Με την έννοια αυτή επείγουσα περίπτωση νοείται όταν ζητείται η προσωρινή επιδίκαση απαίτησης (728 επ ΚΠΟλΔ) καθώς και η προσωρινή ρύθμιση κατάστασης (731 επ ΚΠολΔ).

Επικείμενος κίνδυνος που να απειλεί το επίδικο δικαίωμα ή απαίτηση είναι η πιθανολόγηση ότι ο οφειλέτης επιχειρεί να απαλλοτριώσει την κατασχετή περιουσία του, ώστε ο δανειστής να μην έχει τη δυνατότητα όταν, μετά το τελεσίδικο πέρας της διαγνωστικής δίκης, αποκτήσει εκτελεστό τίτλο, να ικανοποιήσει την αξίωση του. ΜΕ την έννοια αυτή επικείμενος κίνδυνος νοείται και όταν η ασφαλιστέα απαίτηση είναι χρηματική, όποτε το προσήκον κατά τον κώδικα ασφαλιστικό μέτρο είναι η εγγυοδοσία, η προσημείωση υποθήκης , η συντηρητική κατάσχεση.

Σε επικείμενο κίνδυνο ή επείγουσα περίπτωση υφίσταται η ύπαρξη ασυνήθους ανάγκης έκτακτης δικαστικής προστασίας του διαδίκου, που δικαιολογείται από τη συνδρομή παρόντων πραγματικών περιστατικών συγκεκριμένου κινδύνου ματαιώσεως της απαιτήσεως ή επείγουσας περιπτώσεως της παρούσας στιγμής.

Οι προϋποθέσεις παροχής προσωρινής δικαστικής προστασίας (επείγον και κίνδυνος ) αποτελούν στην ουσία το έννομο συμφέρον του αιτούντος για τη λήψη του ασφαλιστικού μέτρου. Συνεπώς, χαρακτηρίζονται ως διαδικαστικές προϋποθέσεις της δίκης και αν δεν πιθανολογηθεί η συνδρομή τους η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων θα απορριφθεί, όχι ως κατ’ ουσίαν αβάσιμη αλλά ως απαράδεκτη.

Βασικές προϋποθέσεις για τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων, είναι να υφίσταται επείγουσα περίπτωση ή επικείμενος κίνδυνος, στην αποτροπή του οποίου κατατείνει το αιτούμενο ασφαλιστικό μέτρο και να πιθανολογείται η ύπαρξη δικαιώματος για προστασία. Δηλαδή διατάσσονται ασφαλιστικά μέτρα σε περίπτωση υπάρξεως επικειμένου κινδύνου, οι οποίος απειλεί το επίδικο δικαίωμα ή απαίτηση, προκειμένου ν’ αποτραπεί αυτό ή σε συνδρομή επείγουσας περίπτωσης, που επιβάλλει τη γρήγορη και άμεση λήψη ασφαλιστικών μέτρων, πριν ή κατά τη διαγνωστική δίκη. Τούτο δε συμβαίνει, γιατί με τη μορφή ασφαλιστικών μέτρων παρέχεται δικαστική προστασία με την οποία επιδιώκεται η εξασφάλιση του δικαιώματος ή η ρύθμιση της κατάστασης μέχρις ότου εκδοθεί οριστική απόφαση στην εκκρεμή ή μέλλουσα ν’ ανοιχτεί διαγνωστική δίκη για τη σχετική διαφορά, καθώς και η αποφυγή βλαβών, οι οποίες είναι ενδεχόμενο να προκύψουν κατά το χρόνο που απαιτείται να περάσει για τη διεξαγωγή της διαγνωστικής δίκης ή της αναγκαστική εκτέλεσης, για να εξασφαλιστεί έτσι στο μέλλον ο τελικός σκοπός τους.

Είναι αυτονόητο ότι η συνδρομή των προϋποθέσεων τούτων, πρέπει ν’ αναφέρεται στην αίτηση, έστω και περιληπτικά, εκτός από τα πραγματικά περιστατικά που πιθανολογούν το δικαίωμα που πρέπει να εξασφαλιστεί και ο επικείμενος κίνδυνος ή επείγουσα περίπτωση. Ο καθορισμός αυτός του επικειμένου κινδύνου ή της επείγουσας περίπτωσης, είναι αναγκαίο να αναφέρεται στην αίτηση, αλλιώς αυτή απορρίπτεται σαν αόριστη και ανεπίδεκτη δικαστικής εκτιμήσεως.

Στην περίπτωση δε που αναφέρεται στην αίτηση επείγουσα περίπτωση, αυτή πρέπει στη συνέχεια, κατά την έρευνα της ουσιαστικής βασιμότητας της αίτησης, αυτή να πιθανολογηθεί, αλλιώς η αίτηση απορρίπτεται ελλείψει συνδρομής κατεπειγούσης περιπτώσεως ή συνδρομής του στοιχείου του επικειμένου κινδύνου. (4550/2019 ΜΠΡ ΑΘ -ΑΣΦ)

Σε περίπτωση ανυπαρξίας ή σε μη πιθανολόγηση των πραγματικών αυτών προϋποθέσεων δεν δικαιολογείται η λήψη ασφαλιστικών μέτρων, τα οποία αποτελούν την εξαίρεση του κανόνα, κατά τον οποίο τα εξαναγκαστικά μέτρα κατά της περιουσίας ή του προσώπου κάποιου διατάσσονται και λαμβάνονται μόνον, μετά την οριστική και τελεσίδικη διάγνωση της απαιτήσεως και υπό τις εγγυήσεις και διατυπώσεις της τακτικής διαδικασίας.

Σχετ. διατάξεις ΚΠολΔ:

“Άρθρο 682- 1. Κατά την ειδική διαδικασία των άρθρων 683 έως 703 τα δικαστήρια, σε επείγουσες περιπτώσεις ή για να αποτραπεί επικείμενος κίνδυνος, μπορούν να διατάζουν ασφαλιστικά μέτρα για την εξασφάλιση ή διατήρηση ενός δικαιώματος ή τη ρύθμιση μιας κατάστασης και να τα μεταρρυθμίζουν ή να τα ανακαλούν. Το δικαίωμα είναι δυνατό να εξαρτάται από αίρεση ή προθεσμία ή να αφορά μέλλουσα απαίτηση…”

“Άρθρο 691- 1. Το δικαστήριο μπορεί και αυτεπαγγέλτως να συγκεντρώσει όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για το σχηματισμό της κρίσης του…”
——– . ——–

* Υ.Γ. : Ευχαριστώ για την επίσκεψη. Για οποιαδήποτε ερώτηση ή απορία επικοινωνήστε μαζί μας. Θα χαρώ πολύ να συνομιλήσω μαζί σας για το θέμα που σας απασχολεί. – Γιώργος Γιαγκουδάκης, Ειδικός Δικηγόρος Διαζυγίων – Οικογενειακού δικαίου στη Καβάλα – Tηλέφωνα 2510834031, κιν. 6945227120 https://dikigoros-diazygion.grhttps://giagkoudakis-dikigoros.gr

Διαφημίσεις