Σε αποκατάσταση δημοτικών υποδομών τμήματος του παραλιακού μετώπου της Ν. Ηρακλείτσας θα προχωρήσει ο Δήμος Παγγαίου. Στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2019, τα μέλη της Επιτροπής ενέκριναν  τους όρους διακήρυξης του διαγωνισμού για το έργο καθώς και τη συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού.

Σύμφωνα με την τεχνική έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Παγγαίου προβλέπεται  να γίνουν εργασίες για την αποκατάσταση  και  προστασία των  δημοτικών υποδομών σε  τμήμα  του παραλιακού μετώπου της Ν. Ηρακλείτσας,  από το βόρειο όριο του κάμπινγκ paradiso με κατεύθυνση προς βορρά και σε μήκος περίπου 200,00 μ.μ., με παρεμβάσεις, για τη βελτίωση των χαρακτηριστικών και της βατότητας  δημοτικών υποδομών και επίσης παρεμβάσεις  για την ανάπλαση του χώρου, μετά συνοδών υποδομών, στην Τοπική Κοινότητα Ν. Ηρακλείτσας.

Το έργο περιλαμβάνει τα παρακάτω:

  • Τοπογραφικές εργασίες (αποτυπώσεις, οριοθέτηση δρόμων, σύνταξη μηκοτομών)
  • Κατασκευή τεχνικού (κιβωτίου) στην υπάρχουσα  τάφρο απορροής ομβρίων, στο  βόρειο  όριο του κάμπινγκ paradiso, για την ομαλή και ασφαλή διέλευση πεζών και επίσης για την παροχέτευση των ομβρίων στα κατάντι προς την θάλασσα.
  • Γενικές εκσκαφές σε  έδαφος  γαιώδες-ημιβραχώδες για  την διαμόρφωση της  σκάφης  του πεζόδρομου στα επιθυμητά υψόμετρα.
  • Θα γίνει σκυροδέτηση του πεζόδρομου.
  • Στο κατάστρωμα του πεζόδρομου θα γίνουν εργασίες επίστρωσης με χονδρόπλακες σχιστολίθων, ορθογωνισμένες δια  χειρός  τύπου  Ακροβουνίου, με επιλογή  καταλλήλων  σχημάτων και πλοκής, ώστε να παραχθεί το καλύτερο δυνατό αισθητικό αποτέλεσμα. Επίσης εκατέρωθεν και στον  άξονα  της επίστρωσης,  θα  γίνει  στρώση  από  δύο σειρές,  με  κύβους  κίτρο  τύπου Καβάλας διαστάσεων 10Χ10Χ0,04.

-Κατασκευή  της  υποδομής  του  ηλεκτροφωτισμού,  ζώνη  με σκυρόδεμα  για  την  τοποθέτηση των ιστών φωτισμού, πίλαρ και φωτιστικών σωμάτων.

Με τις ανωτέρω παρεμβάσεις θα αποκατασταθούν οι δημοτικές υποδομές (οδός, πεζοδρόμια και φωτισμός),  η  ασφαλής  διέλευση  και  ταυτόχρονα  θα  προστατευτούν  σε  προσβολές  από  καιρικά φαινόμενα.

Το  έργο  είναι  εγγεγραμμένο  στο  Τεχνικό  Πρόγραμμα  του ∆ήμου,  με  εγγεγραμμένη  πίστωση εκτέλεσης  του  έργου,  ποσού  155.793,00€.

Επίσης τα μέλη της Επιτροπής στο θέμα για την έγκριση του πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών κατακύρωσης για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου με τίτλο » Ασφαλτοτάπητες οδών Δήμου Παγγαίου» αποφάσισαν την απόρριψη του προσωρινού αναδόχου, ο οποίος δεν προσκόμισε τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέσα στο χρονικό διάστημα που έπρεπε, και την προσωρινή κατακύρωση στον δεύτερο ανάδοχο, ο οποίος με την σειρά του πρέπει εντός εύλογου χρόνου να προσκομίσει τα δικαιολογητικά προκειμένου να ακολουθήσει η οριστική κατακύρωση.

Σύμφωνα με την τεχνική έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου προβλέπεται  να  γίνουν εργασίες  ασφαλτοστρώσεων δημοτικών οδών, στις ∆ημοτικές Ενότητες Ελευθερούπολης, Ελευθερών, Ορφανού, Πιερέων και Παγγαίου και σε Τοπικές Κοινότητες αυτών.

Θα πραγματοποιηθούν εργασίες οδοποιίας σε διανοιγμένες και μη οδούς, για την κατασκευή οδοστρώματος,  τόσο  σε  χωματόδρομους  όσο  και  σε  ασφαλτοστρωμένες  οδούς,  που  ο ασφαλτοτάπητας  τους  έχει  καταστραφεί,  με  αποτέλεσμα  να  μην  είναι  πλέον  λειτουργικές, δημιουργώντας προβλήματα στις μετακινήσεις των κατοίκων.

Θα εκτελεστούν εργασίες γενικών εκσκαφών, αποξήλωσης κατεστραμμένων ασφαλτοταπήτων, καθαιρέσεις σκυροδεμάτων, ανυψώσεις φρεατίων, σκυροδετήσεις, κατασκευή στρώσης υπόβασης και βάσης οδοστρωσίας και ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσόν των 400.000,00€ με ΦΠΑ.