Σε αποκατάσταση των δημοτικών υποδομών τμήματος του παραλιακού μετώπου της Ν. Ηρακλείτσας θα προχωρήσει ο Δήμος Παγγαίου.

Στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 10 Ιουλίου 2019, τα μέλη της Επιτροπής ενέκριναν το πρακτικό ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση του έργου, ο οποίος είναι η Κοινοπραξία Τιμοσίδης – Μπόνια, με την έκπτωση να φτάνει στο 41,26%.

Σύμφωνα με την τεχνική έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Παγγαίου προβλέπεται να γίνουν εργασίες για την αποκατάσταση και προστασία των δημοτικών υποδομών σε τμήμα του παραλιακού μετώπου της Ν. Ηρακλείτσας, από το βόρειο όριο του κάμπινγκ paradiso με κατεύθυνση προς βορρά και σε μήκος περίπου 200,00 μ.μ., με παρεμβάσεις, για τη βελτίωση των χαρακτηριστικών και της βατότητας δημοτικών υποδομών και επίσης παρεμβάσεις για την ανάπλαση του χώρου, μετά συνοδών υποδομών, στην Τοπική Κοινότητα Ν. Ηρακλείτσας.

Το έργο περιλαμβάνει τα παρακάτω:

– Τοπογραφικές εργασίες (αποτυπώσεις, οριοθέτηση δρόμων, σύνταξη μηκοτομών)

– Κατασκευή τεχνικού (κιβωτίου) στην υπάρχουσα τάφρο απορροής ομβρίων, στο βόρειο όριο του κάμπινγκ paradiso, για την ομαλή και ασφαλή διέλευση πεζών και επίσης για την παροχέτευση των ομβρίων στα κατάντι προς την θάλασσα.

– Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την διαμόρφωση της σκάφης του πεζόδρομου στα επιθυμητά υψόμετρα.

– Θα γίνει σκυροδέτηση του πεζόδρομου.

– Στο κατάστρωμα του πεζόδρομου θα γίνουν εργασίες επίστρωσης με χονδρόπλακες σχιστολίθων, ορθογωνισμένες δια χειρός τύπου Ακροβουνίου, με επιλογή καταλλήλων σχημάτων και πλοκής, ώστε να παραχθεί το καλύτερο δυνατό αισθητικό αποτέλεσμα. Επίσης εκατέρωθεν και στον άξονα της επίστρωσης, θα γίνει στρώση από δύο σειρές, με κύβους κίτρο τύπου Καβάλας διαστάσεων 10Χ10Χ0,04.

– Κατασκευή της υποδομής του ηλεκτροφωτισμού, ζώνη με σκυρόδεμα για την τοποθέτηση των ιστών φωτισμού, πίλαρ και φωτιστικών σωμάτων.

Με τις ανωτέρω παρεμβάσεις θα αποκατασταθούν οι δημοτικές υποδομές (οδός, πεζοδρόμια και φωτισμός), η ασφαλής διέλευση και ταυτόχρονα θα προστατευτούν σε προσβολές από καιρικά φαινόμενα.

Το έργο είναι εγγεγραμμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα του ∆ήμου οικονομικού έτους 2019, ενώ η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη για την εκτέλεση του έργου θα ανέλθει στο ποσό των 155.793,00€.