Το Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ» Δήμου Θάσου, που εδρεύει στη Θάσο Θάσου Ν. Καβάλας, ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικού αριθμού έξι (6) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ» Δήμου Θάσου.

Η προκήρυξη αφορά θέσεις ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ, ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ, ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ/ΙΣΣΩΝ, ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ
Η χρονική διάρκεια ξεκινά με την υπογραφή της σύμβασης και λήγει στις 31-8-2018,
με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των ενδιαφερομένων θα υποβληθούν στο Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ» Δήμου Θάσου, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του ΝΠΔΔ «ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ» που εδρεύει στο Δήμο Θάσου στην οδό Πιέρ Ντε Βαμπεζ (στο κτήριο του παλιού ΙΚΑ ) απευθύνοντάς την υπόψη κ Βλαχογιάννη Ιωάννας (τηλ. επικοινωνίας: 25930 24020 ).
Οι αιτήσεις κατατίθενται σε προθεσμία εντός 10 (δέκα) ημερολογιακών ημερών που αρχίζει από τις 14-02-2018 ημέρα Τετάρτη και λήγει στις 23-02-2018 ημέρα Παρασκευή.